Chcete pracovať pre mesto? Radnica obsadzuje pozíciu referenta!

Hľadáte si novú prácu? Možno práve vás zaujme oznam, ktorý zverejnilo mesto Topoľčany. Radnica totiž hľadá nového pracovníka.

Opäť tu máme novú pracovnú ponuku, ktorú zverejnila topoľčianska radnica na svojom webe. „Mesto Topoľčany, Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta pre výkon práce vo verejnom záujme na referenta obchodu, služieb a podnikateľských činností odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ na dobu neurčitú,“ informuje mesto Topoľčany.

Nástup je naplánovaný od 15.mája 2018.

Hlavným kvalifikačným predpokladom je ukončené stredoškolské vzdelanie. Medzi iné požiadavky patrí: všeobecná prax 5 rokov, prax v samospráve výhodná, ovládanie PC, Windows, Excel, Word, internet, znalosť právnych noriem v oblasti najmä zákona č. 369/1990 Zb. v zn. nesk. predpisov – zákon o obecnom zriadení, zákona č. 455/1991 Zb. v zn. nesk. predpisov – o živnostenskom podnikaní, zák. č. 178/1998 Z.z. – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, flexibilnosť, komunikatívnosť, vyrovnaná harmonická osobnosť a bezúhonnosť.

Písomné prihlášky do výberového konania možno podať do 2. mája 2018 do 12,00 hod. v podateľni Mestského úradu, Nám. M. R. Štefánika č. 1, 955 01 Topoľčany.

„Prihlášku podať v zalepenej obálke s označením „Sekretariát – výberové konanie (referent obchodu, služieb a podnikateľských činností OSO, PČ a Š MsÚ) – neotvárať!“ informuje radnica.

Aké doklady potrebujete odovzdať? Jedná sa o písomnú prihlášku do výberového konania, ku ktorej je treba doložiť: kópiu občianskeho preukazu, osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (možnosť predloženia až pri výberovom konaní), profesijný životopis, písomné čestné prehlásenie o tom, že uchádzač je plne spôsobilý na právne úkony a o pravdivosti všetkých uvedených údajov.

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Topoľčany24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.