Mestská polícia hľadá posilu: Pozrite si, čo všetko musí spĺňať uchádzač

Mesto Zlaté Moravce vypísalo výberové konanie na funkciu príslušníka Mestskej polície v Zlatých Moravciach. Uvoľnené je jedno pracovné miesto. Záujemca musí spĺňať viacero predpokladov. Musí mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie, vek najmenej 21 rokov, morálnu a občiansku bezúhonnosť, zdravotnú, fyzickú (previerky) a duševnú spôsobilosť a vodičský preukaz skupiny B.

Záujemca musí byť taktiež komunikatívny, samostatný, flexibilný, s ochotou pracovať aj nad rámec stanovenej pracovnej doby. Samozrejmosťou je práca s počítačom na základnej úrovni. Výhodou je odborná spôsobilosť v zmysle zákona č. 564/1991Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

Kandidát na miesto zašle alebo osobne odovzdá prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 31. 7. 2019 do 15.00 h. (rozhodne dátum doručenia) na Mestskom úrade Zlaté Moravce, ulica 1. mája č. 2/ podateľňa v uzavretej obálke označenej „VÝBEROVÉ KONANIE – príslušník Mestskej polície, NEOTVÁRAŤ“.

K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

  • úradne overené kópie dokladov o splnení kvalifikačného predpokladu,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • výpis registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti príslušníka mestskej polície (aj na prácu v noci) nie staršie ako tri mesiace,
  • lekárske potvrdenie (od psychológa) o duševnej spôsobilosti na výkon činností príslušníka mestskej polície,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony úradne overené,
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o
  • ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
  • telefonický kontakt resp. emailovú adresu.

„Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihlásením uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, najmenej 5 dní pred termínom jeho konania. Výberová komisia si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nesplnili požadované predpoklady a právo nevybrať žiadneho uchádzača,“ dodáva samospráva.

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Moravce24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.