Poslanci mestského zastupiteľstva zasadli: Sledujte online prenos z rokovania

Program zasadnutia:

l. Otvorenie
2. Prezentácia poslancov
3. Schválenie programu zasadnutia Městského zastupitel’stva města Poprad
4. Komisie
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Městského zastupitel’stva města Poprad
6. Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov
7. Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta
8. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku
9. Odbor školstva, sportu a mládeže
10. Odbor výstavby
11. Informatívna správa o hospodaření obchodnej spoločnosti TV Poprad, s.r.o. za rok 2018
12. Odbor ekonomický 12.01. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Závěrečnému účtu Města Poprad za rok 2018
13. Městská polícia
14. Hlavná kontrolórka mesta
15. Interpelácie poslancov
16. Záver

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Poprad24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.