Chcete skúsiť podnikanie na kúpalisku? Mesto ponúka do prenájmu jeden zo stánkov

Topoľčianska radnica prišla na svojom webe so zaujímavým oznamom. Do prenájmu ponúka stánok č. 1 na letnom kúpalisku. Odbor správy majetku a služieb vypísal ponukové konanie.

Bufet číslo 1 je nebytový predajný priestor, ktorý sa skladá z týchto častí:

  • obchodný priestor 12,70 m2
  • skladový priestor 7,00 m2
  • terasa 40,00 m2

Pokiaľ máte záujem o prenájom, mali by ste zaslať ponuku. Tá musí obsahovať jednotkovú cenu za prenájom jednotlivých častí priestorov v EUR/m2/rok, pričom uvedie aj celkovú vypočítanú cenu v eurách za m2 na rok. „Z celkovej sumy spolu za všetky priestory v EUR/rok bude následne vypočítaná suma za konkrétnu dobu nájmu, závisiacu na schválenej dobe prevádzky letného kúpaliska,“ informuje mesto v ozname.

Záujemca o prenájom ďalej musí:uviesť druh plánovanej obchodnej činnosti, predložiť fotokópiu oprávnenia na podnikanie v danej oblasti, predložiť čestné vyhlásenie, že uchádzač má splnené všetky daňové poplatky a finančné povinnosti voči Mestu Topoľčany.

„V prípade, že záujemca o prenájom má podlžnosti voči Mestu Topoľčany, bude z ponukového konania vylúčený,“ píše sa v informáciách o ponukovom konaní.

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.

Ako je to s energiami? Spotrebované energie počas prevádzky zariadenia budú účtované samostatne na základe odpočtov meracích zariadení, ktoré má každý predajný priestor samostatné.

„Pri prípadnom investovaní do prenajatých priestorov sa investície nájomcu nezapočítavajú s následnými platbami za prenájom,“ dodáva mesto Topoľčany.

Víťaz musí pri podpise zmluvy uhradiť nájomné vo výške 50% z ceny nájmu a ďalších 50% ceny do 1 mesiaca od začiatku platnej nájomnej zmluvy.

Pokiaľ by ste mali záujem o bližšie informácie o ponúkanom priestore bufetu, môžete ich zistiť na MsÚ Topoľčany, odbor správy majetku a služieb, č.t. 038/5340142.

Svoje ponuky posielajte v zalepenej obálke s označením „Súťaž bufet č. 1 LK“ na adresu:

Mesto Topoľčany, Mestský úrad, M.R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany

Ponuky treba zaslať najneskôr do 29. mája do 12.00 hodiny . „Uchádzač má právo zúčastniť sa otvárania obálok s cenovými ponukami, ktoré sa bude konať dňa 29.5.2019 o 13,0­0 hod. na Mestskom úrade Topoľčany – Odbor správy majetku a služieb – kancelária číslo 139,“ informuje radnica.

Foto: ilustračné

Prečítajte si úplnú verziu článku s fotogalériami, videami a ďalším obsahom na Topoľčany24.sk (pri zobrazení úplnej verzie budú účtované využité dáta)

S našim najobľúbenejším dátovým balíkom GIGA s obnovou získate až 1 GB dát len za 2€ / 30 dní. Stačí poslať SMS v tvare: GIGA na číslo 950.

Ak dátový balík nebudete potrebovať, pošlite SMS v tvare: GIGA STOP na číslo 950.